แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
-เดิมเรียน วัน พุธ ที่ 6 กพ 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่
เปลี่ยนเป็นเรียน วัน ศุกร์ ที่ 8 กพ 62 เวลา 16.30-19.30 น.ห้องประชุมใหญ่

กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
-เดิมเรียน วัน ศุกร์ ที่ 8 กพ 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่
เปลี่ยนเป็นเรียน วัน พุธ ที่ 6 กพ 62 เวลา 16.30-19.30 น.ห้องประชุมใหญ่ (วันนี้)

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ