ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ จงรักษ์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ จงรักษ์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ จงรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก โดยมี รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นที่ปรึกษา