แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมายนักศึกษาที่ยื่นคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(177250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 อาจารย์สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรรังษี

ประกาศนัดหมายนักศึกษาที่ยื่นคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(177250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 อาจารย์สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมายนักศึกษาที่ยื่นคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(177250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 อาจารย์สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรรังษี

ประกาศนัดหมายนักศึกษาที่ยื่นคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(177250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 อาจารย์สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรรังษี

ในวัน พุธ ที่ 16 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. ห้อง LB 1402

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นใบคำขอดูคะแนนเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ