แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาตาม CMU Smart Student ในด้าน Student IT เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการนำ IT มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการเบิกประกันภัยอุบัติเหตุแบบเดิม เปลี่ยนเป็นพิจารณาเอกสารทางออนไลน์ โดยใช้วิธีการสแกนเอกสารส่ง E-mail : cmu_claimnon1@viriyah.co.th (บริษัทประกันภัย) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943041

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ