แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะนิติศาตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส

คณบดีคณะนิติศาตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมทั้งร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ Oral Presentation ณ Université de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ