แสดงรายละเอียดข่าวเปิดเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง

เปิดเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับ โครงการเขียว สวย หอม The Forest Creator และ โครงการคลองแม่ข่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง LB 1403 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ