แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

ประกาศ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

ประกาศ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

จากเดิมประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน RB 5102 เป็นห้องประชุมใหญ่, RB 5104 เป็นห้องเรียน LB 1402

ให้กลับมาใช้ห้องเรียนตามเดิม ทุกๆ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น.
-ตอน 803 เรียนห้อง RB 5102
-ตอน 804 เรียนห้อง RB 5103
-ตอน 804(1) เรียนห้อง RB 5104

ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีัการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ