แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แก่นักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตลอดปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ โฮเตล เชียงใหม่

โดยในการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธาสินี สุภา,อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์,ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค,อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชรและนางสาวเปรมสิริ เจริญผล เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆเช่น การถามข้อมูลเบื้องต้นและการพบปะลูกความ , ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง : การรวบรวมและการเรียบเรียงเท็จจริง, การระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย,การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง ( Factual Analyzing Skill), ทักษะการร่างและเขียนเอกสารทางกฎหมาย , รูปคดีและวิธีการเยียวยา, การส่งต่อคดี เป็นต้น

โดยตลอดทั้งการอบรมจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการรับและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ