โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมคลินิกกฎหมาย

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แก่นักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตลอดปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ โฮเตล เชียงใหม่

โดยในการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธาสินี สุภา,อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์,ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค,อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชรและนางสาวเปรมสิริ เจริญผล เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆเช่น การถามข้อมูลเบื้องต้นและการพบปะลูกความ , ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง : การรวบรวมและการเรียบเรียงเท็จจริง, การระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย,การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง ( Factual Analyzing Skill), ทักษะการร่างและเขียนเอกสารทางกฎหมาย , รูปคดีและวิธีการเยียวยา, การส่งต่อคดี เป็นต้น

โดยตลอดทั้งการอบรมจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการรับและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป