แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากSouthwest University of Political Science and Law, China

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากSouthwest University of Political Science and Law, China - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากSouthwest University of Political Science and Law, China

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ผู้ช่วยคณบดี(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ให้การต้อนรับ Ms. Yuling Song, Vice Dean and Secretary of Party Branch of International Law School, Mr. Xinglong Yang, Lecturer และ Ms. Zeyin Wang, Staff จาก School of International Law, Southwest University of Political Science and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of International Law, Southwest University of Political Science and Law จำนวน 23 ราย เข้าศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ