แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา

อัตราจ้าง 15,000.- บาท (หมายเหตุ: มีรายละเอียดเพิ่มเติม)


คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปี) บริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นบุคคลผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคดีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
2) มีประสบการณ์งานด้านบริหารงานทั่วไป งานธุรการ และการใช้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการเบื้องต้นได้ เช่น Word Excel Access เป็นต้น
4) กรณีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถทำงานในช่วงเวลา และสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2561 และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ทางอีเมล์ waralak.n@cmu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920,22 (ในวันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1531367699.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ