แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์  เรื่องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
และยื่นใบสมัครเป็นชุดพร้อมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หาเสียง
ได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาและตำแหน่งอื่นๆ
สามารถดูได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ