ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403