ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 009 อ.ชญามณี พิิริยะวณิชย์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 009 อ.ชญามณี พิิริยะวณิชย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 009 อ.ชญามณี พิิริยะวณิชย์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201