แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ "The Globalization of Legal Education"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ "The Globalization of Legal Education" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ "The Globalization of Legal Education" ในวัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมเสริม 2 ชั่วโมง

คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 14.00 - 14.30 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น

3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยให้นักศึกษารอฟังประกาศจากทางคณะอีกครัั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ