ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค.61 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403