ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303