แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177472 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ