ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

วัน พุธ ที่ 3 ม.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401