แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเอกสารแนบ**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ