แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักศึกษา (ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักศึกษา (ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักศึกษา (ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา  2560

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560 ซึ่ง มีผู้สมัคร 1 ราย คือ นายชนมภูมิ ขันอุระ หมายเลข 1 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯแล้ว ปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ