แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”

เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ Hsiuping University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living and Built Environment: Sus – Lab 2) ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้โดยตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://slb.rmutr.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ