แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ" ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. จากเดิมคณะประกาศรับสมัครจำนวน 150 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้นทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจึงให้สิทธิ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

3. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

4. กิจกรรมนี้มีแบบการเรียนรู้ให้นักศึกษาทำส่ง ดังนั้นให้นักศึกษาติดตามการประกาศให้ทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากทางคณะอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ