แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการใช้ 0365 ภายใต้โครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการใช้ 0365 ภายใต้โครงการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการใช้ 0365 ภายใต้โครงการ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) ได้พัฒนาระบบอีเมลของบุคลากรและนักศึกษาให้เป็น O365 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางด้านวิชาการสารสนเทศ และการเรียนการสอน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้สะดวกมากขึ้น ด้วย Application ที่พร้อม
สนันสนุนการทำงานการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในการนี้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดการสัมมนา
“การใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560(สำหรับบุคลากร) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (สำหรับนักศึกษา) เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ส่วน ดังเอกสารแนบ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.itsc.ac.th ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ