แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560

1.ลงทะเบียนบริเวณชั้น 1 คณะนิติศาสตร์เวลา 06.30-07.00 น.
2.ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์ (ล้อหมุน) เวลา 07.00 น.
3.ขอความร่วมมือนักศึกษารับประทานอาหารเช้ามาด้วยเพื่อพร้อมออกเดินทาง
4.กำหนดการ
-07.00น. ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์
-08.30น. ถึงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
-09.00-12.00น. รับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้เชียวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
-12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
-13.00น. เดินทางสู่ชมุชนบ้านม่อนหินฟู
-13.15-17.00น. พบปะชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
17.00น. เดินทางออกจากจังหวัดลำปาง
18.30น. ถึงคณะนิติศาสตร์โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กรณีต้องการติดต่อเร่งด่วน โทร 0848084644 พี่หนึ่ง(ผู้ประสานงานโครงฯ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ