แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002,801 และ177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002,801 และ177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002,801 และ177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002,801 และ177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

กระบวนวิชา 176101 ตอน 002, 801
ภาคปกติ
-งดสอนวันที่ 12,19,23,26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2560
ภาคพิเศษ
-งดสอนวันที่ 13 ตุลาคม 2560

กระบวนวิชา 177216 ตอน 002,003,801
ภาคปกติ
-งดสอนวันที่ 12,19,23,26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2560
-ให้ภาคปกติไปเรียนรวมกับภาคพิเศษในวันที่ 18,25 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ