แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น.ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ