แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Youth Co:Lab National Dialogue โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Youth Co:Lab National Dialogue โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Youth Co:Lab National Dialogue โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วย Thailand Social Innovation Platform ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย(UNDP Thailand) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) จึงร่วมกับ Citi Foundation ในการจัดงวาน Youth Co:Lab National Dialogue ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

สมัครได้ที่ https://www.youthcolabthailand.org/application

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youthcolabthailand.org/

หมายเลขโทรศัพท์ 085-871-1616
Email : youthcolabthailand@gmail.com

สามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ