แสดงรายละเอียดข่าวการยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ต้องการยื่นเอกสารผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้องยื่นคำร้อง
ผ่านระบบ Internet ได้ที่ https://goo.gl/iwaJvk
และยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2560
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ