แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283-001,176101-004/007,177481-001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283-001,176101-004/007,177481-001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283-001,176101-004/007,177481-001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283-001,176101-004/007,177481-001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

177283-001 เวลา 9.30-11.00 น.
176101-004,007 เวลา 13.00-14.30 น.
177481-001 เวลา 14.30-16.00 น.

หมายเหตุ กระบวนวิชา 177283-801 เวลา 16.30-19.30 น. เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ