แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนและงดสอน วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศสอนและงดสอน วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนและงดสอน วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศสอนและงดสอน วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

กระบวนวิชาที่สอนตามปกติ
177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
กระบวนวิชาที่งดสอน
177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ
177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 801 ผศ.สาลิณี
177434 พยาน ตอน 001 อ.ฐิรพัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ