ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..)

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..) !!

คณะนิติศาสตร์จัดการประชุมชี้เเจงเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเเจ้งการเลือกการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน LB 1404

*** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการลาได้ที่งานบริการการศึกษา ได้ในวันเเละเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร 053-942918 (พี่เเน็ค)

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
ลงทะเบียน : เวลา 13.00 - 13.30 น. เท่านั้น