แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

คณะนิติศาสตร์ จัดการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

คณะนิติศาสตร์ จัดการสัมมนาเรื่อง "ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ และที่มาของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และความคืบหน้าการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2560 (8 เดือน) และทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564 เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ