แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดถ่ายทอดการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ) สมัยที่ 70

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดถ่ายทอดการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ) สมัยที่ 70 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดถ่ายทอดการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ) สมัยที่ 70

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดถ่ายทอดการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ) สมัยที่ 70 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบ หรือขอรับได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยการสมัครต้องใช้เอกสาร หลักฐานประกอบ ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท
ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โทร.053942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ