แสดงรายละเอียดข่าวInvitation for Expert Lecture / Talk in the Faculty Development Program

Invitation for Expert Lecture / Talk in the Faculty Development Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Invitation for Expert Lecture / Talk in the Faculty Development Program

Chandigarh University (CU) ประเทศอินเดีย ได้เชิญชวนอาจารย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) ในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของ CU ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2560 โดย CU จะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางภายในเมือง Chandigarh แต่ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบพาหนะเครื่องบินระหว่างประเทศด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.cuchd.in และสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ