แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

วัน อาทิตย์ ที่ 30 เม.ย.60
- ภาคพิเศษเรียนรวมภาคปกติ เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่
อาจารย์วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ
- ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่
อาจารย์อรรถโกวิท ชาวเหนือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ