ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

วัน อาทิตย์ ที่ 30 เม.ย.60
- ภาคพิเศษเรียนรวมภาคปกติ เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่
อาจารย์วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ
- ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่
อาจารย์อรรถโกวิท ชาวเหนือ