แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [หมดเขต 28 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)” ระยะเวลา 3 ปี แทนผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กของไทยคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบรอบวาระในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=19058 และสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ