แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program (20 เมษายน 2560)

ประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program (20 เมษายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program (20 เมษายน 2560)

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) แจ้งประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL ได้จัดการสอนหรือบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์
2.เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย
3.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์
4.ASAIHL สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง จำนวน 100 USD/วัน 500 USD/สัปดาห์ 2,000 USD/ เดือน
5.สายการบิน Air Asia สนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
6.มหาวิทยาลัยฝ่ายรับ จะจัดหาที่พักที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกด้านพาหนะเดินทางในประเทศ หรือจะสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้
7.มหาวิทยาลัยฝ่ายรับจะรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
8.ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยฝ่ายรับในเบื้องต้น เพื่อจัดทำข้อตกลงในการรับบุคลากร เพื่อการสอน หรือการบรรยาย (เป็นเอกสารประกอบการรับสมัครทุน)
9.มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อบุคลากร เพื่อรับทุน จำนวน 1 คน
10.กำหนดรับสมัคร ภายใน 1 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asaihl.stou.ac.th และให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ