แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia

ประชาสัมพันธ์ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้


- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับเป้าหมาย และความต้องการของทุนการศึกษาจะต้องแสดงจุดแข็งและคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความเป็นอิสระ ความมุ่งมั่น วุฒิภาวะ และความเชื่อมั่น
- มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านวิชาการในต่างประเทศ
- มีความสามารถในการเป็นตัวแทนของประเทศนิวซีแลนด์ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของประสบการณ์การศึกษานิวซีแลนด์
- ความเต็มใจและความพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/prime-minsters-scholarship-for-asia และศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.enz.govt.nz/support/funding/scholarships และสามารถสมัครได้โดยตรง


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ