แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114 ตอน 801 กฎหมายทรัพย์สิน งดสอนวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114 ตอน 801 กฎหมายทรัพย์สิน งดสอนวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114 ตอน 801 กฎหมายทรัพย์สิน งดสอนวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177114 ตอน 801 กฎหมายทรัพย์สิน งดสอนวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 - 19.30 น. ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค และนัดสอนเพิ่มเติมวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ