แสดงรายละเอียดข่าวคณะรัฐศาสตร์ขอสำรวจกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กระบวนวิชา 128100 และกระบวนวิชา 140103

คณะรัฐศาสตร์ขอสำรวจกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กระบวนวิชา 128100 และกระบวนวิชา 140103 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์ขอสำรวจกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กระบวนวิชา 128100 และกระบวนวิชา 140103

คณะรัฐศาสตร์ขอสำรวจกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กระบวนวิชา 128100 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลพื้นฐาน และกระบวนวิชา 140103 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ