แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศ กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศ กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พุธ ที่ 22 ก.พ. 60 เริ่มสอนเวลา 17.15 - 19.30 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ เฉพาะวันและเวลาที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ