แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง

คณะฯ ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการดังนี้
1. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
2. การลงทะเบียน : ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลา 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและจะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
3. การทำแบบการเรียนรู้ : นักศึกษาต้องทำแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ CMU Online โดยระบบจะเปิดให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. หากนักศึกษาไม่ทำแบบการเรียนรู้จะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจจกรรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ