แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 57 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 57 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 57 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 20 ชั่วโมง (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 18 ชั่วโมง)

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

* รอบวันพุธที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน 50 คน

* รอบวันพุธที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 14.00 – 16.00 น. จำนวน 50 คน

* รอบวันพุธที่ 22 ก.พ. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น. จำนวน 50 คน

ณ ห้องเรียน LB 1402

จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.

ระบบปิด วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.

- คณะฯ ได้จัดกิจกรรมหลัก โครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง โดยให้นักศึกษารหัส 57 ที่ยังไม่ผ่านและยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในภาคเรียนที่ 1 โดยเลือกวันที่จะเข้าร่วมฟังบรรยายวันใดวันหนึ่ง ในสามรอบดังกล่าวข้างต้น นักศึกษารหัส 57 ต้องเข้าร่วมในภาคการศึกษานี้เท่านั้น ซึ่งจัดให้เป็นรอบสุดท้ายของนักศึกษารหัส 57


- หากนักศึกษารหัส 57 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะไม่สามารถจบตามหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ