แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017 (หมดเขต 8 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017 (หมดเขต 8 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017 (หมดเขต 8 มีนาคม 2560)

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Tohoku University Japanese Program 2017 (TUJP2017) ใน 2 ช่วงเวลาคือ

ช่วงที่ 1 ระหว่าง 3 – 18 กรกฎาคม 2560

ช่วงที่ 2 ระหว่าง 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 256

มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ไม่เกิน 3 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.3 จาก 3.0 (เทียบเท่า 3.00 จาก 4.00)

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL iBT 70 หรือ PBT 520
และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ