แสดงรายละเอียดข่าวเชิญ อบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ฟรี!!!

เชิญ อบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ฟรี!!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญ อบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ฟรี!!!

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ (อบจ. เทศบาล อบต. และผู้ที่สนใจ) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละ 1-2 ท่าน)
ช่องทางการสมัคร
1.ออนไลน์คลิก https://goo.gl/forms/SYZvW6Nhn1h0Pcnl2
2.Download หนังสือเชิญและแบบตอบรับได้ตามไฟล์ประกอบข่าวและส่งใบสมัครได้ทางโทรสารหมายเลข 0 53 942 914 มือถือ 094-7595361 หรือ อีเมล์ lawcmu.training@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920 หรืออีเมล์ lawcmu.training@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ