แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต)

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต)

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต)(ถ้านักศึกษาจะลงทะเบียนมากกว่ากำหนดได้เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 โดยเอกสารประกอบด้วย 1. คำขอทั่วไป 2.เหตุผลที่ระบุความจำเป็น 3.เกรดวิชาเอก 4.เกรดเฉลี่ยสะสม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ