แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ภาคพิเศษเรียนรวมกับ ตอน 002 วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

ประกาศกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ภาคพิเศษเรียนรวมกับ ตอน 002 วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ภาคพิเศษเรียนรวมกับ ตอน 002 วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

ประกาศกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ภาคพิเศษเรียนรวมกับ ตอน 002 วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ