แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน 802 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อ.ดร.พลอยแก้ว วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน 802 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อ.ดร.พลอยแก้ว วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน 802 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อ.ดร.พลอยแก้ว วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน 802 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อ.ดร.พลอยแก้ว วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ