แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการอบรมบุคลิกภาพการเป็นนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการอบรมบุคลิกภาพการเป็นนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการอบรมบุคลิกภาพการเป็นนักกฎหมาย

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไป นี้ เป็นผู้ที่ไม่ผ่านโครงการอบรมบุคลิกภาพการเป็นนักกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักจำนวน 12 ชั่วโมง เนื่องจากคณะได้ประกาศวันเวลา ในการฟังบรรยายไปแล้ว แต่นักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงถือว่านักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมและต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปร่วมกับนักศึกษารหัส 57 ในปี 2561
562010074 นายสัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
562010086 นางสาวธีมนาถ ตรีปิยรัตน์
562010087 นางสาวพิมพ์ญาดา ธนิตสิริโรจน์
562010088 นางสาวสุวพัชร สอนดี
562012011 นางสาวกัญธิมา มะลิกา
562012019 นายกุลเดช กุลเจริญ
562012047 นายชินกฤต สินสิริพัฒนผล
562012058 นายณัฐภัทร พระทอง
562012061 นายณัฐวัฒน์ กมลรัตน์
562012064 นายดิศกุล มีสุข
562012079 นางสาวธมลวรรณ จันทร์แก้ว
562012097 นายนิรวิทธ์ เขียวจันสืบ
562012125 นายพุทธวุฒิ พุทธวิโร
562012146 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
562012148 นายลภน ปินตา
562012149 นายวชิรบดินทร์ เนตรทิพย์
562012180 นางสาวสาธิดา ฤทธาคนี
562012203 นายธนกฤต ช่วยปลอด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ