แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลัก จำนวน 14 ชั่วโมง โดยเเบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
1. การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
2. การเขียนตอบกฏหมาย จำนวน 2 ชั่วโมง
3. การอบรม "Basic Legal Research" จำนวน 6 ชั่วโมง

โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม ถึงจะถือว่าผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลัก จำนวน 14 ชั่วโมง

**คณะ ขอชี้เเจงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลัก จำนวน 14 ชั่วโมง ดังนี้
1. ทั้ง 3 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาที่มีรายชื่อทั้งหมดภายในภาคเรียนที่ 1 /2559 โดยกิจกรรมทั้ง 3 นี้อยู่ระหว่างดำเนินการในการหาวันเวลาในการจัดกิจกรรม

2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องว่า นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมใดแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ผ่านนั้นๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ