แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง โดยให้นักศึกษาเข้าไปเลือกวันที่จะเข้าร่วมทัศนศึกษา ในระบบ CMU online หัวข้อ โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาปีที่ 3)

562010009 นายจิรากิตติ์ แสงลี
562010031 นายตรีภพ เบญจวนิช
562010039 นางสาวบุศรินทร์ นุตตะรังค์
562010048 นายพิพัฒพงศ์ ธนะประสพ
562010082 นายอัครวุฒิ ธิติศักดิ์
562012012 นางสาวกัลยรักษ์ กายะ
562012037 นางสาวฉันชนก แซ่จัง
562012051 นางสาวฐณัฏดา เรียงทองหลาง
562012064 นายดิศกุล มีสุข
562012079 นางสาวธมลวรรณ จันทร์แก้ว
562012080 นายธราดล เทวอักษร
562012083 นายธันยบูรณ์ แสงศรีจันทร์
562012101 นายบุญญฤทธิ์ เทพกรณ์
562012128 นางสาวภรณ์ธิดา ปัทมยุตานนท์
562012136 นางสาวมณฑกานต์ คำทา
562012150 นายวชิรพงศ์ เทพวีระกุล
562012187 นางสาวสุภัจฉลีย์ เทพวงษ์
562012196 นางสาวอาภาเพ็ญ ปันดวง
562010023 นายณัชฐศักดิ์ เหมทานนท์
562010025 นายณัฏฐ์พล เพิ่มวงศ์
562012067 นางสาวทวิปิยา ปันชู
562012068 นายทศพร ชัยพฤกษมงคล
562012122 นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี
562012131 นายภาสกร ญี่นาง
562012155 นายวันธันชนก บุญแต้ม
562012203 นายธนกฤต ช่วยปลอด
562012207 นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์
562010088 นางสาวสุวพัชร สอนดี

** หากนักศึกษาไม่เข้าร่วม จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดได้
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา โทร 053942918 (พี่เเน็ค)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ